Η ΑΝΑΜΕΤ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε. πρωτοπορεί στον τομέα της ανακύκλωσης από το 1966. Σήμερα, ο όμιλος εταιρειών ΑΝΑΜΕΤ περιλαμβάνει 6 θυγατρικές εταιρείες και αποτελεί τη μεγαλύτερη ελληνική βιομηχανία ανακύκλωσης, με δραστηριότητα σε 4 χώρες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Με αντικείμενο εργασιών που συνεχώς διευρύνεται, ο όμιλος  ΑΝΑΜΕΤ ασχολείται με τη διαχείριση, επεξεργασία και εμπορία σκραπ σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων, τη διαχείριση μεταλλικού βιομηχανικού υπολείμματος, την καθαίρεση και περιβαλλοντική διαχείριση βιομηχανικών εγκαταστάσεων, τη διαχείριση ΑΗΗΕ (Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) και ΟΤΚΖ (Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής), τη διαγραφή και διαχείριση κάθε είδους αρχείων, ενσωματώνοντας στις δράσεις της την αστική εξόρυξη, ώστε να προσφέρει στη βιομηχανία πρώτες ύλες υψηλών προδιαγραφών, προωθώντας το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας και την εξοικονόμηση των αποθεμάτων πρώτων υλών του πλανήτη. Παράλληλα αναπτύσσει ολοκληρωμένα προγράμματα διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών για εταιρικούς φορείς και δημόσιους οργανισμούς, καθώς και δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου.

Ακολουθώντας την εξελικτική πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο δρόμο για την κυκλική οικονομία και τη μηδενική παραγωγή αποβλήτων (zero waste), η ΑΝΑΜΕΤ υιοθετεί τις έννοιες της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Βιώσιμης Διαχείρισης υλικών και αποθεμάτων, με στόχο να αποτελέσει ένα πρωτοπόρο επιχειρησιακό κέντρο που θα λειτουργεί μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Προσηλωμένη στην έννοια της αριστείας, η εταιρεία εφαρμόζει πρότυπες τεχνολογικές μεθόδους και τις βέλτιστες πρακτικές για την προστασία του περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα, αναπτύσσει δράσεις επιδιώκοντας να προαγάγει τη συνειδητότητα της ανάγκης για πρόληψη στη δημιουργία των παραγόμενων αποβλήτων, αύξηση της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης σε όλες τις βαθμίδες και βελτιστοποίηση της αξιοποίησης, με σεβασμό στην περιβαλλοντική νομοθεσία και στόχο τη βελτίωση των συνθηκών  διαβίωσης και την προστασία της υγείας όλων.

ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ

Η τεχνογνωσία και εξειδίκευση που κατέχει, σε συνδυασμό με τις συνεργασίες που έχει αναπτύξει, τοποθετούν την ΑΝΑΜΕΤ στην κορυφή του κλάδου της, με τη δυνατότητα να προσφέρει μια σειρά ολοκληρωμένων υπηρεσιών στη διαχείριση μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων υλικών, πάντα με γνώμονα το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο της χώρας στην οποία δραστηριοποιείται.

ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ

 Όλες οι εταιρείες του ομίλου ΑΝΑΜΕΤ είναι πλήρως αδειοδοτημένες για το σύνολο των δραστηριοτήτων τους, συμβεβλημένες με τα αντίστοιχα αναγνωρισμένα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης και εγγεγραμμένες σε όλα τα μητρώα διαχείρισης αποβλήτων.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η ΑΝΑΜΕΤ είναι επίσης πιστοποιημένη κατά ISO 9001 για την ποιότητα των υπηρεσιών της, κατά ISO 14001 και κατά το Ευρωπαϊκό σύστημα EMAS (Eco Management Audit Scheme, Κανονισμός (ΕΚ) 1221/2009) για τις περιβαλλοντικές της επιδόσεις και κατά  OHSAS 18001 για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

... σχετικά με την ΑΝΑΜΕΤ θα βρείτε στο